Sidminiki Baraat Rajasthali Resort, Jaipur (Nov 11,2017)